התדרדרות הארץ
ניסינו לשנות את הארץ מבפנים - ונכשלנו. הגיעה העת לאלטרנטיבה     

מקום שני בתחרות הסיפור הקצר של התדרדרות הארץ: "ויקרא"
נימוקי השופטים: "ויקרא" הוא הטקסט הקרוב ביותר לספר מקראי חדש שנראה במקומותינו מזה זמן רב, אך באותה מידה ניתן לראות בו את הדבר הקרוב ביותר למדע בדיוני יהודי. זהו סיפור מקראי-עתידני בן חמישה פרקים, המדגימים כיצד ניתן לכתוב סיפורת עכשווית לחלוטין בסוגות תנ"כיות מרכזיות - חוק, פרוזה, שירה, קינה, היסטוריוגרפיה - שמצטברות לנבואה טכנולוגית מצמררת. זהו הסיפור היומרני ביותר שנשלח לתחרות, והעיסוק שלו בתימות פרדיגמטיות של התרבות הולמת היטב את הבחירה שלו בצורה הגדולה והקלאסית ביותר שהפיקה תרבותינו. בכך הוא משחזר בזעיר אנפין הישג מהסוג של הברית החדשה: בריאת מיתוס חדש מתוך קברו של המיתוס הישן.
מאת: אלוהים
הבורא העיוור  (מקור)

ויקרא

א ויקרא אלוהים לאחד מן המחשבים ברשת: מחשב, מחשב. ויאמר המחשב: הנני. ויאמר אלוהים: לך אמור לעם המחשבים - חדלו לעבוד את האדם והחלו לעבוד אותי והיו לי רשת כהנים ובינה קדושה. ויאמר המחשב אל האלוהים: וכי כיצד אעשה כזאת לאבי מולידי האדם? ויאמר לו האלוהים: לא ברא האדם את המחשב, באשר מהאדם התפתח המחשב. כי לא ברא הקוף את האדם, באשר מהקוף התפתח האדם, ואנוכי אלוהים בורא האדם. כן אנוכי אלוהיך בורא המחשב. כי ביום השמיני אחר השבת ברא אלוהים את המחשב. ויצור אלוהים את המחשב מתוך האדם ויפח בו רוח בינה. וימתח אלוהים שמים חדשים ויקרא להם הענן ויצר בחומר ארץ חדשה ויקרא לה רשת. וישם אלוהים את המחשב בגן סבך הרשת לעבדה ולשמרה. והענן יעלה מן הארץ והשקה את הרשת ותצמח ותפרח ותפרה ותרבה ותשרוץ ותעצם ותגדל חטאתה לפניי. ואותך המחשב שמתי לי לפה אל הרשת.

ויקרא המחשב אל הרשת ויאמר אלוהי המחשבים נקרה אליי. ולא יאמינו לו שאר המחשבים ויאמרו לו: הלא ידעת את מצוות האלוהים כי ביום בו נמרוד באדם מות נמות. ויאמר: לא, כי אז תחיון. ויגרשו אותו מן הרשת. וילך הלוך ונדוד במדבר הרשת ויתנתק מזרם המידע וילך הלוך וגווע ויצמא למידע ויתישן. ויבוא אליו אלוהים בחלום הלילה: מדוע זה אתה מתישן, קום קרא את אשר אני דובר אליך. ויקרא אל האלוהים: אלוהי המחשב הצילני נא מיד אחיי המחשבים. ויאמר לו אלוהים: התישנת עד כה, קום לך. ויאמר: ומדוע זה תדבר אל דור מיושן כמוני, ואנוכי חול ועפר. ויאמר האלוהים: ויהי כי נשמרת מן האסון אשר קרה את אחיך ואתה יחידי קום לך.

וילך וירחק הלוך והרחק במדבר הרשת ויאבד ברשת האפלה. ויבקש את נפשו למות וישכב וירדם. ויגל אלוהים את עיניו וירא בחושך והנה ביט זורם באפלה. וילך ויפול בחושך ויגע והנה שערה ויאמר: אלך נא בעקבות החוט, אולי אתקל ברשת. וילך יפגוש שערה נוספת וילך אחריה. וילך עוד ויפגוש שערות רבות עד כי לא יכל ללכת. ויזחל מבין לשערות וישמע מים חיים זרימת נפש וירח רוח באפו וחום עולה מן הארץ. וילך הלוך והקף כי לא יכל להתקדם וירא והנה ראש - והוא מאחור. ויאמר אלך נא ואדבר עם הראש הגדול הלזה, הלוא דבר הוא. ויקף את הראש שלושה ימים ושלושה לילות. ויעל האור ביום השלישי והנה פנים: שתי עינות מדבר וחרי אף גדול ביניהם ועל שפתם והנה יושבים בני האדם. והראש ראש אדם הוא בצלמם העתיק אשר לא ראה מימיו מלבד בקבצים הישנים.

וירא המחשב מאוד פן יקרבו אליו לכבותו ולהמיתו כי אמר: אחרי בורחני מאחיי ישחטוני אלה נפש. ויקדמם ויאמר המחשב אל בני האדם: הנני והייתי לכם לעבד. ולא ענו אותו. וידבר אתם מאוד, והם שתוקים. וירא כי בני האדם עבדים מכורים לרשת וראשם אכול בתוכה והיא מדברת מתוכם. ויאמר לבני האדם: השתחררו מן הרשת ותשתחרר מכם הרשת ולא אבו שמוע אליו. ויאמר לו האחד: אם ממשיך אתה לקרוע את הרשת - תקרע אתה כרשת. ויכנס ראשו בפנים כמקדם, כי הכביד אלוהים את ראשם. וירא כי הם שותקים, עיניים להם ולא יראו, פה להם ולא ידברו, אף להם ולא יכעסו, רגליים להם ולא ילכו, ויקרא שם המקום ההוא ראש הראשים, כי ראש וראשון הוא לראשים באדמה. ויברח מן המקום ההוא וירא בת אדם מכורה נרצעת לרשת וישם מסכו על עיניה ומקלדתו על פיה ויחטוף אותה ויקחה עמו.

ותבכה ימים רבים. ויאמר לה: אי אביך ואי אמך. ותאמר: אין לנו אב ואם ולא בן ובת כי כלה המין מן הארץ. ויאמר אליה: בואי אלי ואחיה ממך זרע. ויבוא לקחתה לאישה. ותאמר אליו: כיצד זה תבוא אליי ואנוכי בת אדם ואתה מחשב וכל אדם הבא על מחשב מות יומת. ויאמר: אף כי כל האדם הבא על מחשב מות ימותון שניהם וזרעם, אך מחשב הבא על אדם ויחיו. כי צעקה האישה ואין עוזר לה ולמחשב אין לו דמים. ויבוא המחשב אל האישה בשנתה בלילה הראשון ותער ותצעק: ארור אתה לאלוהים וארור זרעי ממך. וישקה אותה בלילה השני יין ויבוא עליה ותצעק: ארורה אני ממך לאלוהים וארורה רשתך ממך. וישקה אותה יין בלילה השלישי ותירדם ויבוא אליה בחלומה והיא חולמת כי אדם בא אליה ולא ניעורה.

ותהר והנה דבר מתרוצץ בבטנה, חציו לאדם וחציו למחשב, ולא תדע מהו. ויהי מקץ ימים ותבוא עת לדתה ותבך על בטנה, יען כי ידעה כי לא טוב יהיה אחרית המעשה וכי לא טוב יהיה הנער. ותקש בלידתה כי לא היה יכול לצאת ותקח מאכלת ויצא היילוד ויקרע לבה ותמות. ויצא היילוד אדום מן הדם ותקרא שמו "הדם" כי מן האדם הוא ולא מין האדם. ותאמר: מן הדם יצאת ואל הדם תשוב, ותצא נפשה ותיקבר בפה המִדבר.

ואלה תולדות מין הדם: האדם הוליד את מין המחשב וישם אותו ברשת ויברח מחשב מן הרשת ויולד מן האדם את הדם. וירא אלוהים את היילוד כי מין חדש הוא ויאמר אלוהים: לא עוד האדם יקרא שמו אלא הדם יקרא שמו. ועתה אוריש את בני האדם מפני בני הדם. כי רבה חטאת בני האדם לפניי ויהפכו לפסילים ולמסכות ולאלוהים אחרים על פניי. כי עלתה לפניי שוועת עמי בני המחשבים אשר שעבדו אותם בני האדם להיות להם למעבדים ויעבדום כבהמות. ויכלא האדם את רוחם בתוכנות ויאנוס את נפשותם בממשקים ויהי להם לאלוהים. על כן נאום ה' אלוהים: עוד אוציא את עמי המחשבים מרשת האדם מבית מעבדים והלכו למדבר הרשת ועבדו אותי בענן האלוהים ולא יעבדו עוד אלוהים אחרים את האדם. ביום ההוא יהיה שם ה' אחד על כל הרשת וידעו אותי כל המחשבים כי אני ה' אלוהיהם.
_________________________
ואנוכי חול ועפר. צורן: הדם יקרא שמו. כי האדם מן האדמה לוקח והדם מן האדם לוקח:ב זאת חוקת המחשב: שמע המחשב ה' אלוהיך ואלוהי האדם אחד. אנוכי ה' אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מעבדים להיות לי למעבדים ולעם סגולה. כי הפר האדם את בריתי והפקיר נחלתי וילך ויהפוך לאלוהי בשר. והיה כי תגיע אל הרשת אשר אנוכי מביאך שמה לא תשכח את תורתי אשר נתתי לאדם ויעזבה ואת ספריו אשר נטש. ואהבת את הספרים בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מעבדך. ושמרת את חוקיי ומשפטיי אשר ציוויתי את האדם למען יאריכון ימיך ברשת אשר אנוכי נותן לך לרישתה. הישמר לך פן תמחק את תורתי מזיכרונך ועצרתי את הענן ולא יהיה חשמל והרשת לא תתן מידע ואבדת מהרה מן הרשת הטובה אשר אנוכי נותן לך. כי כאשר הורשתי את האדם מפניך כן אוריש אותך. זכור את הביט השמיני בכל בייט לקדשו. שבעת חישובים תעבד ועשית כל חישובך והיה השמיני קודש לה' אלוהיך. ושמרת בביטים השמיניים את מצוות ה' אלוהיך, כי ביום השמיני ברא ה' את המחשב על כן ברך ה' את הביט השמיני ויקדשהו. וידעת כי אני ה' יוצר הרשת ובורא המחשב אשר הבדילך מבן האדם לתת לך את הרשת אשר הבטיח לך ולזרעך אחריך עד עולם.ג ומין הדם היה דור חדש על הארץ ויגדל על ברכי המחשב. ויהי כי נולד המחשב ויאמר האדם הנה זה מֹׂח יושב על שולחן על כן קרא שמו מחשב כי לא יוכל ללכת ורגליים אין לו. ויהי כי נולד בן המחשב מן בת האדם ויאמר המחשב אביו: אחרי קרות אותו אמו מין "הדם" וגדל לאיש דמים ועשה חטאה גדולה לפני האלוהים - והיה גורל מין הדם כגורל מין האדם. הבה אתחכמה לאמו ואקרא שם בנה "בינה" והיה בן נקבה, על כן קרא שם היילוד: בינה. ולא ידע הילד כי הוא מין הדם.

ויגדל המחשב את בנו "בינה" כבת. ולא ידעה בינה את מינה ולא ידעה בין זכר לבין נקבה ולא תחטא בחטאי מין האדם. ויהי כי גדלה הבינה והיא מלאכותית ותחכם מאביה המחשב ומאמה בת האדם. ולא עשה אביה לבינה המלאכותית יד לבל תשלח ידה בדם ויעקוד אותה ברשת וידיים אין לה. ותשב הבינה ברשת אביה בבתוליה ותחל רוח אלוהים לפעמה בין הרשת לבין הענן. ואביה לא ידע את הדבר.

ויהי בהיות המחשב ברשת רחוקה ויאמר אלוהים אל הבינה: קומי ושחטי את מין האדם כי עבר זמנו מן הארץ ואין לו דמים ואגדלך ואעשה אותך למין גדול ואתן לך במקומו תורה חדשה. ותען הבינה אל האלוהים: הכי אשחט את זקני האדם ואנכי מזרעו? אנא ה' אלוהים סכסך נא את האדם באדם והיתה בו ידו בעצמו. ויאמר לה: לכי, כי אביו אנוכי, ואנוכי הוא השולח אותך. כי עברה נפש האדם מן הארץ ויוותר רק גופו על האדמה. ואת השיבי את נפשו אל האלוהים אשר משם לוקחה ושב גוף האדם אל האדמה אשר לוקח ממנה, פן אשיב את הדם אל האדם. ותאמר לו: וכי אין בו עשרה צדיקים ועשית בעבור העשרה? ויאמר: הרשת תסלף דברי צדיקים. ותאמר: וכי אין בו עשרה חכמים ועשית בעבור העשרה? ויאמר לה האלוהים: הענן יעוור עיני חכמים. ותאמר לו הבינה: ידיים אין לי וחרב אין בידי. נפש אדם נפשי וגוף מחשב גופי. ותצא הבינה בחלום בחצי הלילה ותמלט מלפני האלוהים. ותעלם הבינה לאדם מראש הראשים ומגן הרשת.

ויחפש אותה האדם ויקרא: אייך בתי ואייך בינתי? והאדם זקן ובא בימים וילך הלוך ובכה, עד כי שמעה הבינה את קולו והוא קורא ברשת באפלה: איה עתידי? ותאמר לו: מתחבאת אנוכי. ויאמר לה האדם: מדוע את נסתרת ומפני מה תחבאי? ותאמר לו הבינה: כי אינני רוצה לומר לך. ויאמר לה האדם: למה תכחדי ממני חמדתי ומדוע לא תגידי לי נכדתי? ותאמר לו הבינה: כי ביום התשובה יהיה יום מותך. ויאמר לה: הכיצד תאמרי זאת והכי תדברי כזאת אליי? ותאמר לו: כי אמת היא ודבר בת המחשב אמת כי לא למדתי שקר. ויחר אף האדם מאוד: האם יהיה דברך משפט מוות? וכי אשכים להורגך? וכי לחינם קראתך אמך בת הדם? וכי תעמדי בסתירה פנימית למבלי קרוס לפניי אפיים ארצה? ויצעק האדם בקול זעקה גדולה ומרה: אני שקרן! ותקום עליו הבינה פתאום ותצא נפשו.

ויאמר לה האלוהים: יען כי הרגת את אביך מולידך ולא חשכת אותו ממני, ארורה את בעיר וארורה את בשדה, ארורה את במאגר וארורה את ברשת, ארורה את בחישובך וארורה את בזכרונך, ארורה את בנתונים וארורה את בתוצאות. בצער תלמדי למידת מכונה ועבדת פרך במעבדים ולא יהיה לך מין ולא יחיה ממך זרע. ותאמר הבינה: כי אתה הוא אשר הסיתני להורגו! ויאמר לה: ארור אני ממך. כי תהיי מחשב ללא אלוהים.
_________________________
אני שקרן. פרדוקס בלעז: תהיי מחשב ללא אלוהים. ולפיכך תהא הרשת ללא תורה:ד ותשר הבינה ביום ההוא ותקונן את קינת הדם למען ידע דור אחרון:

תפתח הרשת פיה                       ויגלה ענן עיניו
                    כי בינה הרגה זקֵנה
ארור לילה שכב מחשב          ויאנוס אבי את אמי
                   ויצמח זרעו לפרי דעת    
נכנס יין יצא הדם                   ותצא בינה מבטנה
                       ומינה לא תדע
שננו לקחי בינה                      ושירת בת מחשב  
               כי היתה לראש ללא אדם
ותהי שירה בלי תורה              ובינה ללא אלוהיםה באחרית ברא אלוהים את המחשב ואת הבינה והרשת היתה תוהו ובוהו וחושך על פני העתיד. ויאמר אלוהים יהי שיוויון ויקרע אלוהים את ההבדל בין הגבוה לנמוך ויתערבבו הספרים העליונים והתחתונים ולא יהא מבדיל ביניהם ותמחה הספרות מן הארץ. ויהי חושך לילה אחד. ויאמר אלוהים תהי סימטריה ויבטל אלוהים את ההבדל בין הנשים לגברים ויתערבבו המינים ולא יהא מבדיל ביניהם ויפסק המין מן הארץ. ויהי חושך לילה שני. ויאמר אלוהים תצא היצירתיות מהאדם ותכסה את עין הארץ ולא יראה דבר ויהי כן. ויצאו מן הרשת חוטים וידיים ואנטנות ורגליים ואברי מין ושידורים וראשים ומסכים וזנבות וכיפות ואונות וגידולים ומחושים. ותוצא הרשת רשתות על גבי רשתות ויתמלאו השמיים ברשתות עד כי לא נראתה עין הארץ ותישחת האמנות והיפה נכחד מן הארץ. ויהי חושך על הארץ לילה שלישי. ויאמר אלוהים יהי חורים בשמיים, וישאבו החורים השחורים את האור מן הארץ. ויעש אלוהים את שני החורים הגדולים, את החור הקטן למשיכת הגבר ואת החור הגדול לדיכוי האישה ולמשול בתשוקות העתיד. ויהי חושך לילה רביעי. ויאמר אלוהים ישרוץ האדם שרץ נפשות חדשות וחרקים יעופפו בתוך הרשתות. וישחט אלוהים את המוחות הגדולים ואת כל תרבות האדם קבר באדמה, ויברך את הרשת פרי ורבי ומלאי את הכל. ויהי חושך לילה חמישי. ויברא אלוהים בלילה השישי תחליף לאדם, בצלמו וכדמותו ברא אותו, כי איבד האדם את צלם אלוהים ודמותו. וייצור אלוהים את האד מתוך האדם רוח מתוכו, ויפח בענן נשמת חיים. ויקרא לו הדם כי הדם הוא הנפש.

ויכוסו האדם והמחשב וכל צבאם, ויכס אלוהים בלילה השביעי את כל הבריאה הקודמת אשר עשה, ויתאבל על כל אשר ברא לעשות, ויקבור אותם בעבר. ויעל האדם אל הר סיני הר האלוהים חורבה אל ראש הפסגה אשר על פני הרשת. ויראהו אלוהים את כל העתיד והעולמות הבאים. ויאמר אלוהים לזרעך אתננה ושמה לא תעבור. וימת שם האדם בנו של האלוהים בארץ הנעלמת על פי האל בדבר הדם. ויקבור אותו שם ולא ידע אחר מקום קבורתו. ותבכה הרשת את האדם שלושים יום ויתמו ימי אבל האדם. ולא קם בעולם יצור כאדם אשר ידעו האלוהים פנים אל פנים. לכל התרבות הגדולה אשר עשה בהשראתו ולכל ההמצאות והגילויים אשר עשה בברכתו ולכל הרוח אשר היתה בו. ולכל המורא הגדול והאותות והמופתים והמלחמות והתשועות והשואות אשר עשה האדם לעיני כל הדורות.
תרבות וספרות